torsdag 31 december 2015

Den nya tidsåldern - är du redo?

Mänsklighetens historia går att dela in i olika tidsepoker/tidsåldrar som kännetecknas på olika sätt såsom produktionssätt, politiska styrningssystem, handel med mera. Var och en av dem har påverkat sin epok men vissa har legat som grund för flera epoker. Det har styrt människors sätt att leva, se på sig själva och sin omvärld.  Just nu befinner vi oss just i första steget i en ny epok som kommer att förändra hela vårt liv och sättet vi organiserar produktion, samhälle och tänkande. Denna tidsålder heter Internetåldern.

Våra förfäder har levt i olika epoker/tidsåldrar. Det har varit forntiden med jägarsamhällen och tidiga jordbrukssamhällen via antiken in i medeltiden, renässansen, absolutismen, upplysningen, revolutionernas tidsålder, nationalism och imperialism, världskrigen och efterkrigstiden.

Fram till 1800-talet var det jordbruksekonomin som dominerade som ekonomisk bas och produktionssätt. Med det följde hur riken/länder skulle organiseras och styras. Samma sak med städerna. Till detta knöts också handelsekonomin. Jordbruket var basen i produktionen i rikena. Det påverkade människors sätt att tänka och vilka möjligheter de hade i sina liv. Djur och människor var nycklar till att kunna producera saker och tjänster. Det utgjorde också en begränsning i hur mycket som kunde produceras och människans påverkan på jorden.

I mitten av 1800-talet sköt industrialismen i gång på allvar. Med dess intåg kom nya sätt fram om hur ett land och samhälle ska styras på. Det förändrade människors livsvillkor och möjligheter i livet. Sättet att producera på byggde på maskiner som människor, och till en början djur, var involverade i. Maskinerna gjorde att mer kunde produceras under allt kortare tid. Det påverkade människans förmåga att förändra naturen. Intåget av vetenskapen på bred front gjorde att nya saker kunde skapas och utvecklas. Tillgången till energi var viktig men först ångmaskinen och sedan införandet av elektricitet.

Jordbruksekonomin fanns med som en central del i samhället. Först på 1900-talet blev industrialismen det som fick rejält överhand och antalet anställda inom jordbruket minskade enormt till att bara behöva några stycken som jobbade. Industrialismen skapade inkomster som genom omfördelning gjorde att länder kunde få in mer skatteintäkter och bygga ut välfärden, satsa på skolan, genomföra sociala reformer med mera. Industrialismen skapade nya möjligheter, men också problem. I centrum står massproduktion som kräver masskonsumtion och tillgång till billig energi. Människor hade arbete och det fanns gott om det. Efterhand har billig produktion förflyttats från vissa länder till andra.

I takt med industralismen under 1900-talets senare del har tjänstesamhället vuxit. När människor inte längre behövde kämpa för att slippa fattigdom ökade intresset av att köpa tjänster. Här var det många som ansåg att tjänstesamhället och därmed tjänsteåldern skulle infinna sig. Det de glömde var att tekniken hela tiden har utvecklat sig och skapat förändringar som gör att saker och ting inte blir som man har tänkt från början. Framtagandet av datorerna, billig energi och överföring av samtal/information över långa avstånd gjorde att just IT fick en skjuts framåt i slutet av 1900-talet.

Intåget av Internet och teknologisk utveckling av IT-utrustning verkade till en början inte påverka vare sig produktion, människors sätt att tänka och se på sig själv och sin omvärld, hur samhällen och stater organiseras, hur världen "minskar" i storlek. Det kan vi i dag se att det har gjort. Datorer och IT har gjort att miljontals människor har förlorat sina arbeten. Självklart har andra jobb tillkommit men det har skapats genom att ha sitt ursprung i internet och IT. Det har i sin tur överförts i andra branscher. IT utvecklas och knyts till allt mer.

I dag går det faktiskt att prata om att vi har börjat leva i Internetåldern. Internet handlar inte bara om information, att vi har kontakt med varandra, visar filmer eller bilder, tar del av social media med mera. Internet förändrar i rask takt vårt sätt att tänka och se på vår omvärld, påverkar vårt sätt att organisera samhällen, hur saker och ting samt tjänster produceras och konsumeras. Internet gör också att fler kan vara med och bidra samt ta del av detta med produktion.

Internetåldern kommer att innebära stora utmaningar för oss människor som lever i dag men än mer för våra barn och barnbarn. Bolag som har börjat inom internet har utvecklas allt mer till att bli företag som utnyttjar detta för att kunna ge sig in i andra branscher. Branscher som utsätts för konkurrens, tar fram billigare och smartare produkter och tjänster men som både slår ut jobb och skapar nya.

Det går med rasande takt. I dag jobbas det med bilar som kan köra sig själva. Samma sak med lastbilar. I exempelvis Kina finns det i dag restauranger där du gör dina beställningar och betalar via din smartphone. Servitörer/servitriser finns inte. Kockar lagar maten och du får den snabbt. McDonalds jobbar också med detta. Appar och Internet skapar en värld av information som man kan ta del av. Människor kan studera vid andra länders universitet och samtidigt bo kvar hemma där man alltid har bott. IT-universitet utvecklas i rask takt.

Musik, filmer streamas ned istället för att folk köper det via CD och DVD. Dataspel laddas direkt ned via internet eller så spelas det via en server/moln som ligger i en annan del av världen. Allt fler bokar resor och upplevelser via nätet. Människor använder internet för sina bank- och ekonomiska ärenden och planering. Handeln via nätet ökar allt mer. Utvecklingen av 3-D-printer gör att dessa blir allt billigare och kan göra allt mer. Redan i dag kan vissa av dessa "skriva ut" mat . Listan kan göras hur lång som helst. Samtidigt med detta påverkar internet vårt sätt att organisera samhällen. Politiken påverkas i allra högsta grad.

Det vi ser och är med om är bara början. I takt med att tiden går kommer Internetåldern att påverka oss allt mer. Om socialdemokraterna vill vara ett parti och rörelse som även i framtiden kan inneha regeringsmakten och vara det naturliga valet för väljarna måste man nu diskutera och ta fram hur partiet ska förhålla sig till Internetåldern och bli rörelsen nummer ett i denna tidsperiod. Inte bara det utan också vad det är för politik som ska föras och samhälle som ska byggas. Sättet att jobba på kommer att förändras vilket gör att vi inom 10-20 år kan stå inför att många, många går arbetslösa och att vi egentligen inte behöver jobba. Det finns andra sätt att få inkomster på.

Socialdemokratin sägs vara ett barn av industrialismens era. Ska socialdemokratin också vara en del av Internetåldern krävs det mycket arbete för att ta tag i taktpinnen och leda utvecklingen av hur samhällen ska organiseras i denna ålder. Det är dags att börja med det nu. Det är dags för förändring.

Ystads Allehandas ledare skriver om teknikens utveckling och att det kan leda till en framtid utan jobb. Sverige behöver växla upp när det handlar om satsningar i Internetåldern.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar