lördag 19 december 2015

Den svenska vägen

Det finns vissa partier såsom moderaterna som tror att det är genom lägre löner och skapandet av en  låglönemarknad som gör att människor ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Speciellt gäller det dem som får uppehållstillstånd. För dem erbjuds detta. Dessa partier gör medvetet en tankevurpa där det helt förbises vad som redan i dag behövs och vilka krav framtiden ställer på den svenska och europeiska arbetsmarknaden.

Fakta är att många går i pension de närmsta åren inom ex välfärdssektorn. Dessa anställda behöver ersättas. Personer såsom undersköterskor, vårdbiträden, lokalvårdare, parkarbetare, lärare, förskollärare, sjuksköterskor, vaktmästare, läkare, ingenjörer, administratörer med flera kommer det att behövas ersättas. Inom det privata går också många i pension åren framöver.

Redan i dag finns redan ett rekryteringsgap mellan vad arbetsgivarna är i behov av och vad de arbetslösa har med sig. Var femte rekryteringsförsök misslyckas då arbetsgivarna inte finner nya medarbetare med rätt kompetens. Detta kommer att öka allt mer i takt med att fler går i pension samtidigt som nya branscher växer fram och till som arbetskraften kommer att flockas kring.

Genom det tillskott av nya invånare i Sverige som vi har fått i år och tidigare år finns det möjligheter att få in dem i arbetslivet på ett helt annat sätt än tidigare. Till skillnad från moderaternas övertro på att ansvaret ligger hos den enskilde, Sverigedemokraterna som inte vill att någon ska hjälpa den enskilde anser jag att vårt svar ska vara satsningar på utbildning och använde de kunskaper som finns hos landets nya invånare. 

Redan i dag krävs det minst gymnasieskola för att du ska kunna få ett arbete. Allt fler anställningar kräver att du har mer kunskaper med dig än tidigare. Det går redan i dag att se i ex USA men också här hemma i Sverige att allt fler arbeten kräver högskoleutbildning. Kunskapsinnehållet i arbetslivet ökar hela tiden och det kräver att arbetskraften i vårt land ständigt får genomgå utbildning och kompetensutveckling.

Strategin skulle kunna se ut på följande sätt:

1: Snabbspåret: Validera människors kunskaper, utbildning och yrkeserfarenhet mycket snabbare än i dag. De som har varit verksamma i yrken som vi har brist på ska snabbt in i arbete här. Påbyggnadsutbildning för den som saknar vissa delar ska erbjudas direkt så att de så snabbt som möjligt kan börja jobba från den nivå som krävs.

2: Utbildningssatsningar på arbetsplatserna: För många arbetsgivare är det en bra sak att låta nyanställda få utbildning på arbetsplatserna . Då får de en direkt koppling mellan det de lär sig och jobbar med. Folk lär sig snabbare på det sättet. Utbildningar kan skräddasys för den anställning man har. Den som går via snabbspåret kan också gå detta håll. Utbildningen är helt förlagd till arbetsplatsen. Använd arbetsmarknadsutbildningarna för detta ändamål.

3: Yrkesutbildning som är på max ett år: Det satsas på fler platser här från regeringens sida. Det är bra men fler platser behövs. Hjälp arbetssökande att komma in på dessa (gäller alla arbetssökande). Låt antagning ske mer än två ggr per år. Helt orimligt i dagens snabba värld att antagning bara sker två ggr per år. Borde vara minst 6 ggr per år. Låt arbetsförmedlare och kommuner kunna köpa platser direkt också. Arbetsgivare skulle kunna använda platser åt nyanställda så de kan jobba och få utbildning samtidigt. Här spelar också arbetsmarknadsutbildningarna en stor roll.

4: Yrkesutbildning som är längre än ett år: Samma som ovan. Bygg ut antalet platser. Låt dessa utbildningar också vara än mer knutna till arbetsplatserna. Viktigt att låta arbetsgivare kunna låta nyanställda få tillgång till denna form av utbildningsinsats.

5: Grundvux och gymnasiesatsning för vuxna: För de som saknar skolerfarenheter/kunskaper eller som vill läsa in svensk skola gäller det att vi bygger ut antalet platser rejält. Här kan utbildningarna också fokusera på yrkesutbildning på gymnasienivå. I en demokrati som Sverige är det viktigt att landets invånare får en bra skolgrund att stå på för att på det sättet kunna bli medborgare som utvecklar vår demokrati. Det är också en bra grund att stå på för att kunna vara aktiv på arbetsmarknaden.

6: Högskole- universitetsutbildningar: Satsa än mer på att bygga ut antalet platser. Fokusera på de yrken där det råder brist på arbetskraft i utbildningen. Samma sak på de yrken där det går att se att bristen kommer att öka. Se också till att våga satsa på utbildningar inom branscher som inte har funnits tidigare men där det går att se att en ökning av arbetstillfällen ökar allt mer. Flexibiliteten på denna utbildningsnivå måste bli mycket högre. Nya yrken tillkommer där man håller fast vid att gamla utbildningar ska gälla som grund för att man ska kunna arbeta här. Se till att utbildningarna knyts till arbetsmarknaden direkt också via arbete ute på arbetsplatser.

7: Starta eget: En av de satsningar hos Arbetsförmedlingen som ger ett bra resultat är kurs i att starta ett eget företag. Det är många arbetssökande som har jättebra idéer och kan skapa livskraftiga företag som de kan leva på men även anställa andra efter ett tag. Ge fler Starta eget-utbildning i Arbetsförmedlingens regi men även på ex komvux och som yrkesutbildning. Det behövs fler företag. Då gäller det att satsa på utbildning för dem som vill starta eget företag.

8: Kompetensutveckling: För alla som arbetar gäller, eller har eget företag, det att de får goda möjligheter till att under hela sitt arbetsliv få kompetensutveckla sig via sin arbetsplats. Här gäller det att kommuner, stat och privata fortbildningsföretag kan ställa upp med utbildningsinsatser som kan skräddasys för den enskilda arbetsplatsen. Det är inte i form av föreläsningar som personalen behöver för sin fortbildning (något som är populärt att tro) utan det är kurser och liknande. Det som lärs in under ett par eller flera ggr över tid sätter sig nämligen mycket bättre. Här gäller det också att skapa förutsättningar för arbetsgivare att våga satsa på kompetensutveckling. En mycket viktig nyckel för att kunna klara av den inhemska men framför allt den globala konkurrensen. Utbildad arbetskraft lockar investeringar.

De stora pensionsavgångarna visar att det finns ett stort rekryteringsbehov. Det är inte lägre löner som gör att dessa platser ska fyllas utan det är personal med rätt utbildning. Kunskapskraven på arbetsmarknaden ökar allt mer. Det i sin tur visar på behovet av att ha en arbetskraft som ständigt utbildas och kompetensutvecklas. Slutsatsen är ganska enkel. Satsa på utbildning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar