söndag 28 februari 2016

Landsbygden - halva Sverige kvar?

Landsbygden får se färre människor som bor där. Nedläggning av skolor verkar vara en naturlag då i takt med minskad elevunderlag ska skolor läggas ned. Det är inget som är populärt och människor på landsbygden tar strid. Samtidigt kostar skolorna mycket pengar och risken är stor att pedagoger väljer att sluta för att jobba någon annanstans. Vi socialdemokrater måste som parti fråga oss om vi verkligen är intresserad av ett samhälls- och ekonomiskt system som lägger ned det som finns på landsbygden.

Det är viktigt att vi inom reformismen formulerar svaren på vår tids utmaningar, problem och möjligheter. Människor ser hur globaliseringen, den allt mer ökande konkurrensen, utslagningen, allt tuffare klimat och tempo på arbetsmarknaden, hur välfärden urholkas, klimat- och miljöförsämringar, massarbetslöshet, centralisering, urbanisering med mera försvårar för vanliga människor. Politiken har ett uppdrag att skapa ett samhälle som tar itu med problemen och utmaningarna samt utnyttjar möjligheterna till fullo. Politiken skapar också dessa möjligheter och inte bara passivt försöker greppa det andra skapar.

Vi socialdemokrater på riksnivå måste ställa oss frågan om varför ska vi bygga vidare på ett samhälls- och ekonomiskt system som skapar en massa problem och utmaningar. Borde vi inte göra precis tvärtom? 

För det är alldeles för mycket lappa och laga i svensk och europeisk politik. Det är precis som att alla har anpassat sig i den nyliberala agendan där man ska vara nöjd med det som finns och att förändring ses som ett hot. I fråga om att landsbygden utarmas på välfärd, arbetstillfällen och service måste vi socialdemokrater forma en annan politik som faktiskt gör tvärtom.

Ett delförslag skulle kunna vara att genom en aktiv landsbygdspolitik ge pengar till landsbygdskommunerna så de kan bevara skolorna på landsbygden och utveckla IT-undervisning. Kommuner och människor ska inte vara själva i detta. Staten behöver vara med och stötta så att vi kan ha så många skolor som möjligt kvar på landsbygden. Med dagens tekniska utveckling går det att använda it-undervisningen som en aktiv del i en skolas arbete. Lärare i vissa ämnen kan på det sättet undervisa på längre distans och nå ut till fler. T Australien som exempel. Där har undervisning via radio varit vanligt. Med IT skapas helt andra förutsättningar.

Om staten går in och tar ett större ansvar för att bevara skolor på landsbygden samt hjälper kommunerna med IT-undervisning skulle det vitalisera grundtanken om att hela Sverige ska leva. Det hade varit en intressant och bra början i att socialdemokratin börjar bygga ett annat samhälls- och ekonomiskt system som skapar nya möjligheter. Det är dags för förändring.

Håkan Juholts syn på att arvet efter Palme inte förvaltas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar