lördag 5 november 2016

Grund för ett bättre Sverige

Världen är allt mer orolig där nationalism och populism vinner allt mer mark, de sociala och ekonomiska klyftorna ökar, hat mot och mellan människor ökar, 1990- och 2000-talets marknadsliberala lösningarna har fallit samman och vi står inför stora klimat- och miljöutmaningar. Runt Europas gränser kan vi se det blir allt mer oroligt. Människor är oroliga. Välfärden har försämrats och skolan upplevs vara sämre. I detta läge är det viktigt att prata om möjligheter och hopp.

Vi socialdemokraterna jobbar utifrån att skapa ett hållbart samhälle där människor har möjlighet att växa och den svenska drömmen kan förverkligas. Denna dröm handlar om att kommande generationer ska få det allt bättre. Många upplever i dag att denna dröm inte längre är nåbar och att samhället har svikit dem. Skolresultaten som sjunker innebär att våra unga för försämrade möjligheter att klara sig ute i arbetslivet. En försämrad välfärd ger ett sämre skydd och trygghet. Här behövs lösningar.

Socialdemokraternas politik utgår ifrån att satsa på kunskap, värdeburen tillväxt och sociala investeringar.

1: Kunskap: På arbetsmarknaden ställs allt högre kunskapskrav. Det handlar om att här i Sverige måste man ha minst godkänd examen från gymnasiet för att kunna vara anställningsbar. Den ökande globaliseringen gör också att arbetskraften måste vara kunnig, kunna kompetensutveckla sig men också studera in nya yrken för att kunna byta branschinriktning. Digitaliseringen gör också att kunskapskraven ökar. Utbildning är nyckeln för att människor ska kunna bygga och skapa sin egen framtid så att den blir så bra som möjligt.

För att möta detta måste det till stora investeringar i förskola, grundskola och gymnasium. Samma sak i komvux, yrkesvux, yrkeshögskolor, högskola och universitet. Det görs nu men mer kommer att behövas. Vidare behöver möjligheter utvecklas än mer för arbetskraften att kompetensutveckla sig och också äga den. Att vara anställningsbar är inte bara utlämnat till den enskilde utan här behöver också samhället och arbetsgivare engageras än mer. Kunskapsinnehållet ökar allt mer och därmed kraven.

2: Värdeburen tillväxt: I dag sker inte tillväxt utifrån vår planets förutsättningar och möjligheter. Tillväxten bygger på att vi slösar med mineraler, energi, vatten, jord, trä med mera. Värdeburen tillväxt handlar om att vi utgår ifrån hållbarhetstänkande. Tillväxten ska utgå ifrån ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och därmed också demokratisk hållbarhet. Tillväxten måste utgå ifrån detta för att vi ska kunna lämna över en värld som är bättre till våra barn och barnbarn.

Därmed måste vi lägga om vår produktion på olika sätt. Den får inte slita ut människor och slösa med oss. Den måste bli miljövänlig. Energiframställningen måste bort ifrån fossila bränslen, energiresurser som är skadligt för naturen och djurliv såsom uran och slöseri med energi till att bygga på förnyelsebara energikällor. Metaller som grund i produkter måste än mer  komma från återvinning samt sluta att slösas på. Tillväxten ska gå hand i hand med det jorden klarar av att hantera. Här finns också med att ha så låg arbetslöshet som möjligt. Målen med EU:s lägsta arbetslöshet 2020, som dagens regering arbetar utifrån, är ett exempel på värdeburen tillväxt. För i den ligger också att arbetslösheten ska sjunka, människor ska ha ett arbete och lön som det går att leva på med en god arbetsmiljö som gör att löntagare kan utvecklas.

3: Sociala investeringar: När välfärden har urholkats, infrastruktur och drift av denna försämrats, byggandet sjunkit som gör att människor inte får bostad. människor far illa och/eller ser att framtiden är sämre än gårdagen med mera måste det till sociala investeringar.

Här handlar det om att investera i bättre skolor, bättre förskola, bättre vård och omsorg, bättre sjukvård, bättre infrastruktur, bättre skyddsnät, tillgång till fritidsgårdar, bra fritid med mera. Kort och gott att investera rejält i välfärden. Det handlar också om ordning och reda på arbetsmarknaden, trygga anställningar, bra lön som det går att leva på, en bra arbetsmiljö. De sociala investeringarna är en klar signal om att det åter investeras i samhället och i oss alla. Det ger hopp samtidigt som det visar att tryggheten kommer tillbaka

Det här är en bra plattform att arbeta utifrån. Den visar på vilka möjligheter och hopp det finns. Det stakar ut en väg framåt som vi ska arbeta utifrån för att vårt land och invånare ska få det bättre. Utifrån denna bygger vi politik. Den är bäst för oss alla och vår gemensamma framtid.

Andrev Valden på Aftonbladet öppnar upp om att det kanske inte är så enkelt som vissa tror det är. Har socialdemokraterna något att lära av demokraterna i USA? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar