söndag 8 juli 2018

Det går att vända på utvecklingen

Runt om i Sverige finns det rörelser av människor som organiserar sig på olika sätt för att skapa förändringar av det de anser vara fel. De vill att det ska vara bättre för det gynnar flertalet. För en del handlar det om att få den politiska makten att inse att de finns och behöver tas på allvar. Det upplevs att makten, oavsett var den befinner sig, inte tar deras utmaningar och problem på allvar. Då måste man antingen lösa det på egen hand eller vända sig till ett parti så att "det rörs om i grytan". Något som inte enbart är bundet till Sverige utan också Europa och resten av världen.

Många har funderat över varför partier på vänster- och högerkanterna lockar väljare. Vi har under de senaste åren kunnat se hur etablerade partier har i valen mer eller mindre smulats sönder av väljarna, som i sin tur har lagt sina röster på nya partier på "kanterna" i politiken. Ett hopp har funnits att de nya partierna skulle innebära positiva förändringar för väljarna och sätta väljarna i centrum. Sakta men säkert har stödet för sådana partier ökat.

Det finns en tanke om att makten inte tar vanliga människors vardag på allvar. Beslut som tas anses gynna ett fåtal på flertalets bekostnad. Makten är något som håller till i en huvudstad eller centralort medan alla andra utanför känner sig i en form av utanförskap. När det inte satsas på människor, när välfärden urholkas, när människor förlorar sitt arbete och cementeras i arbetslöshet, sjuka utförsäkras, människor upplever sig som andra klassens medborgare, osäkra anställningsformer, servicen försämras i närområdet med mera göds en rörelse av att inte längre vara i centrum av det politiska samtalet. Då blir det intressant att leta efter ett nytt parti som åtminstone då och då tar upp något, om än så litet, om människors situation.

Tyvärr är det så att även partier som styr och gör bra saker för människor dras med i den allmänna synen. I dag finns det en myriad olika sätt att få information på som gör att direktkommunikation med väljarna, som fanns förr, inte längre finns. Den som dominerar mediebilden kan därmed också sätta den bild som kommer att snurra i sociala medier och traditionell media.

Det är en sak att konstatera att det är så här, en annan att veta hur man ska göra för att förändra det hela. För den som tror att detta går att göra snabbt måste inse att det tar tid att förtjäna väljarnas förtroende. Målet och arbetet som ska genomföras ska vara långsiktigt för att kunna få med väljarna igen på en framtidsresa som visar att det blir bättre med den politik som man vill bedriva.

Det finns också bevis på hur politiker på vänstersidan i politiken kan vända på förändringarna. Närmast bevis att studera är Labour i Storbritannien och Bernie Sanders i USA. Ok. Ingen av dem har fått möjligheten att leda resp land men här finns viktiga lärdomar att dra inför framtiden för den som vill ha en annan utveckling, bort ifrån att partierna på kanterna i politiken ska fortsätta växa och sätta dagordningen. Vi har också att lära från den svenska socialdemokratins egen historia.

Vad går då att göra?

1: Fånga rörelserna: Det är viktigt att fånga upp stämningarna som finns. Exempelvis har den svenska socialdemokratin varit mycket duktig på att fånga upp olika rörelser som har funnits och få in den i den egna politiken.

2: Låt politiken bottna i människors vardag: När människor ser och känner att politiken och politiska förslagen gör det bättre för dem ökar stödet. Det är extra viktigt att detta börjar i människors vardag. Ta upp problemen och visa på hur dessa ska lösas.

3: Låt människor känna entusiasm: Det är viktigt att människor känner entusiasm för den politik som ska föras och de politiska förslag som ska genomföras. Det görs bland annat genom att budskapet är från människor till den politik som ska genomföras.

4: Skapa en helhet: Utifrån att prata om människors vardagliga problem och lösningar gäller det att sätta in det i en ideologisk helhet som fångar intresset. En del vill kalla det för berättelse men det handlar om vad det är för samhälle som man vill bygga. Helheten är viktig för då förstår alla vad det handlar om. Enstaka förslag kan alla partier ha som påminner om varandra men sätts det in i en helhet framträder skillnaderna klart.

5: Utgå ifrån folkrörelsetanken: En folkrörelse fångar upp vad som händer i samhället, hur människor upplever hur det är, förändringar som skapar möjligheter eller problem, som för en aktiv dialog, som är lyssnade.

Förändringar sker inte över en natt och kräver mycket långsiktigt arbete. Om detta följs kan den utveckling vi har sett förändras i en annan och bättre riktning. 

Dagens Nyheter har i tre artiklar varit ute i Sverige och fångat upp på några platser den känsla och upplevelse samt vardag som finns där.


torsdag 5 juli 2018

Ett val om ett vägval för Sverige

Valet den 9 september handlar om vilket Sverige som vi vill bygga tillsammans ska vara. Det är ett vägval för åt vilket håll vårt land och vi som bor här ska gå. Det är inte ett val om enskildheter, som en del vill att det ska vara, utan om värderingar och helheten. 

I dag publicerar socialdemokraterna en debattartikel på Dagens Nyheter som heter "Så vill vi förändra Sverige under nästa mandatperiod." Det är en mycket läsvärd debattartikel som lyfter fram det alla partier borde lyfta fram och prata om. Det handlar om vilket Sverige som ska byggas under nästa mandatperiod.

Fokusområden är fyra stycken. Det är

1: Mer resurser till välfärden, till fler anställda i skolan, sjukvården och äldreomsorgen
2: Högre och mer rättvisa pensioner för både dagens och morgondagens pensionärer
3: Alla som kan jobba ska jobba. Vi ska ha en schysst arbetsmarknad och det ska gå att leva på sin lön
4: Kompromisslös kamp mot brotten och brottens orsaker

I de debatter som har varit i exempelvis tv pratas det inte om helheten, vilket riktning som landet ska gå. Istället är det enskilda frågor som lyfts fram och debatteras. Det gör att vi väljare inte får respektive partis bild av vad det är för Sverige som de vill ska utvecklas. Helhetsbilden är avgörande för hur det ska gå för landet och därmed också för hur de enskilda sakpolitiska områdena och frågorna ska kunna klaras av.

Utifrån socialdemokraternas debattartikel hoppas jag nu att de andra partierna nu också klart och tydligt talar om vad för Sverige de vill ska utvecklas under nästa mandatperiod. Media måste också vara med i detta och fokusera debatten på helheten, och knyta de enskilda frågorna till detta. För det är nämligen så att helhetspolitiken lägger grunden för hur saker och ting ska klaras av.

Är det mer marknad som ska lösa problemen? Är det mer av gemensamhet som ska klara av det? Är det mer nationalism och isolering som behövs eller är det öppenhet och samarbete som är vägen framåt? Är det mer ojämlikhet eller jämlikhet som är bra för oss som bor här? Ska det satsas mindre på hela landet eller mer på hela landet? Är det vissa som ska gynnas eller är det alla? Är sänkta skatter viktigast eller mer resurser som går till välfärden? Hur möter vi att det föds fler barn och fler blir äldre? Med mera.

Det är helhetsfrågorna som gör att vi kan klara av varje sakpolitiskt område, problem och utmaning.

Senaste opinionsmätningen från Demoskop.